Yhteystiedot & aukioloajat

Ympäristöluvat

Mustankorkean toimintaa ohjaa ympäristönsuojelulain ja ympäristönsuojeluasetuksen mukainen ympäristölupa. Jätekeskuksen toiminta perustuu entisen Keski-Suomen ympäristökeskuksen ja nykyisen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston myöntämiin ympäristölupiin.

Raportoimme toiminnastamme säännöllisesti lupaviranomaisille Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa sekä Jyväskylän kaupungin ympäristöviranomaisille. Toimitamme lupaviranomaisille vuosittain raportin toiminnastamme, ympäristön vaikutusten tarkkailusta ja kirjanpidosta.

Valvova viranomainen tarkastaa Mustankorkean jätteenkäsittelykeskuksen toiminnan vuosittain. Mustankorkean toiminta on aina todettu lupaehtojen mukaiseksi.

2015

Vuoden 2015 alussa Mustankorkea Oy haki uutta ympäristölupaa jätteenkäsittelyalueelleen rakennettavalle biokaasulaitokselle, joka tuottaa valmistuessaan biopolttoainetta biometaania. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintavirasto myönsi laitokselle ympäristöluvan 21.10.2015.

2011

Vuonna 2011 Mustankorkea Oy haki muutosta voimassa olevaan ympäristölupaan koskien nykyisen loppusijoitusalueen korotusta. Lupa myönnettiin vuonna 2012.

Mustankorkean ympäristölupa (LSSAVI/232/04.08/2011)

2007

Mustankorkean jätekeskuksen ympäristölupaan haettiin muutosta uusien suunniteltujen toimintojen vuoksi vuonna 2007. Lupaa haettiin puhdistamolietteen, tuhkan ja kipsin termiselle käsittelylle, kaatopaikalle sijoitettavan tuhkamäärän kasvattamiselle sekä pilaantuneiden maa-aineksien hyödyntämiselle vanhan jätetäyttöalueen muotoilussa ja sulkemisessa.

Lisäksi hakemuksessa esitettiin muutoksia huonosti lajitellun rakennus- ja sekajätteen käsittelyyn, kaatopaikkarakenteissa käytettävien renkaiden varastointiin ja käsittelyyn sekä haihtuvilla hiilivedyillä pilaantuneiden maa-aineksien käsittelyyn. Lupa myönnettiin vuonna 2009.

Mustankorkean ympäristölupa (KSU-2007-Y-319/111)