Yhteystiedot & aukioloajat

Ympäristöluvat

Mustankorkean toimintaa ohjaa ympäristönsuojelulain ja ympäristönsuojeluasetuksen mukainen ympäristölupa. Jätekeskuksen toiminta perustuu entisen Keski-Suomen ympäristökeskuksen ja nykyisen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston myöntämiin ympäristölupiin.

Raportoimme toiminnastamme säännöllisesti lupaviranomaisille Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa sekä Jyväskylän kaupungin ympäristöviranomaisille. Toimitamme lupaviranomaisille vuosittain raportin toiminnastamme, ympäristön vaikutusten tarkkailusta ja kirjanpidosta.

Valvova viranomainen tarkastaa Mustankorkean jätteenkäsittelykeskuksen toiminnan vuosittain. Viimeksi alueen lupaviranomainen eli Keski-Suomen ELY-keskus teki ympäristölupatarkastuksen keväällä 2020. Mustankorkean toiminta on aina todettu lupaehtojen mukaiseksi.

2015

Vuoden 2015 alussa Mustankorkea Oy haki uutta ympäristölupaa jätteenkäsittelyalueelleen rakennettavalle biokaasulaitokselle, joka tuottaa valmistuessaan biopolttoainetta biometaania. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintavirasto myönsi laitokselle ympäristöluvan 21.10.2015.

2011

Vuonna 2011 Mustankorkea Oy haki muutosta voimassa olevaan ympäristölupaan koskien nykyisen loppusijoitusalueen korotusta. Lupa myönnettiin vuonna 2012.

Mustankorkean ympäristölupa (LSSAVI/232/04.08/2011)

2007

Mustankorkean jätekeskuksen ympäristölupaan haettiin muutosta uusien suunniteltujen toimintojen vuoksi vuonna 2007. Lupaa haettiin puhdistamolietteen, tuhkan ja kipsin termiselle käsittelylle, kaatopaikalle sijoitettavan tuhkamäärän kasvattamiselle sekä pilaantuneiden maa-aineksien hyödyntämiselle vanhan jätetäyttöalueen muotoilussa ja sulkemisessa.

Lisäksi hakemuksessa esitettiin muutoksia huonosti lajitellun rakennus- ja sekajätteen käsittelyyn, kaatopaikkarakenteissa käytettävien renkaiden varastointiin ja käsittelyyn sekä haihtuvilla hiilivedyillä pilaantuneiden maa-aineksien käsittelyyn. Lupa myönnettiin vuonna 2009.

Mustankorkean ympäristölupa (KSU-2007-Y-319/111)