Yhteystiedot & aukioloajat

Johtamisjärjestelmä varmistaa toiminnan laadun

Mustankorkea Oy on sitoutunut noudattamaan ISO 9001:2015 -laatujärjestelmän ja ISO 14 001:2015 -ympäristöjärjestelmän standardeja. Laatu- ja ympäristöjärjestelmät on integroitu Mustankorkean johtamisjärjestelmäksi.

Mustankorkean vaaka-asema

 

Monin tavoin valvottu johtamisjärjestelmä auttaa kehittämään jätehuollon laatua ja ympäristövastuullisuutta sekä varmistamaan palvelujen korkean laadun säilymisen.

Sertifikaatti todentaa, että johtamisjärjestelmä vastaa standardin vaatimuksia.

Laatu- ja ympäristösertifikaatit

Mustankorkea arvioi ja valvoo toimintansa ympäristövaikutuksia ja riskejä johtamisjärjestelmässään määritellyillä tavoilla. Jatkuvalla kehitystyöllä suojelemme sekä ympäristöä että turvaamme jätehuoltoon liittyvät palvelut kaikille kuntalaisille.

Laatu- ja ympäristöjärjestelmän sertifikaattien säilyttäminen edellyttää samoja asioita: ympäristönsuojelua ja asiakkaiden tarpeiden täyttämistä vaaditulla tasolla. Ulkopuolinen arvioija (Bureau Veritas) tarkastaa järjestelmämme vuosittain.

Toimintapolitiikka

Mustankorkea on kuntien omistama jätehuoltoyhtiö, joka tuottaa kaikki kiinteistön päivittäiseen jätehuoltoon liittyvät palvelut.

Toiminnan vastuullisuus

Tarkkailemme toimintamme ympäristövaikutuksia, asetamme uusia ympäristönsuojelullisia tavoitteita ja arvioimme niiden toteutumista. Sitoudumme toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja kestävän kehityksen edistämiseen yhtiön toimintojen kaikissa vaiheissa. Huolehdimme, että toimintamme täyttää kaikilta osin ympäristölainsäädännön vaatimukset sekä seuraamme jatkuvasti lainsäädännön kehitystä.

Toiminnan kehittäminen

Hankimme tietoa toimintamme ympäristövaikutuksista ja kehitämme toimintaamme soveltuvaa teknologiaa. Osallistumme aktiivisesti toimialan kehittämiseen ja parhaan taloudellisesti saatavilla olevan tietämyksen ja teknologian hyödyntämiseen.

Osaava henkilöstö

Henkilöstömme hoitaa tehtäviään vastuullisesti, on motivoitunutta, pätevää ja sitoutuu sovittujen toimintatapojen noudattamiseen. Huolehdimme, että henkilöstöllä on hyvä tietämys oman työnsä ympäristövaikutuksista ja yhdessä kehitämme jatkuvasti myös työturvallisuuteen liittyviä asioita.

Avoimuus ja vuorovaikutus

Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää ja se tapahtuu aktiivisessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. Viestimme ympäristöasioistamme totuudenmukaisesti ja avoimesti.

Jyväskylässä 25.1.2017

Mustankorkea Oy

Käsitelty yhtiön hallituksen kokouksessa 29.6.2017