Biokaasu

Mustankorkean biokaasulaitos – polttoainetta paikallisista jätteistä

Mustankorkean biokaasulaitos tuottaa keskisuomalaisista biojätteistä päästötöntä, paikallista kotimaista liikennepolttoainetta, biometaania.

Biokaasulaitos varmistaa, että Keski-Suomen biojätteet, lannat ja jätevedenpuhdistamon lietteet pystytään käsittelemään ja kierrättämään tulevaisuudessakin omassa maakunnassa.

Biokaasulaitoksen suunnittelun alkuvaiheet

Biokaasulaitos sai ympäristöluvan 2015 ja sen rakentaminen alkoi keväällä 2016. Biokaasulaitoshanke oli Mustankorkean historian suurin investointi. Kahdeksan miljoonan euron hanke rahoitettiin omilla rahavaroilla ja lainarahalla. Lisäksi hanke sai työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM) uusiutuvan energian tuotantoon suunnatun 2,2 M€ tuen.

Keski-Suomen suurin kuivaprosessiin perustuva biokaasulaitos

Mustankorkean biokaasulaitos on Keski-Suomen suurin kuivatekniikkaan perustuva biokaasulaitos. Kuivaprosessi on kehittyneempi vaihtoehto perinteiselle liete- eli märkäprosessille. Kuivaprosessi sopii erityisesti biojätteiden käsittelyyn ja säästää energiaa ja vettä.

Biokaasulaitos toimii Mustankorkean kompostointilaitoksen rinnalla. Kompostointilaitos käsittelee biokaasulaitoksen kiinteän käsittelyjäännöksen ja ne jätevedenpuhdistamoiden lietteet, jotka ovat jo käyneet läpi biokaasun tuotantoprosessin. Käsittelyjäännöksestä ja lietteistä jalostetaan korkealaatuisia multa- ja maanparannustuotteita.

Biokaasulaitoksen käsittelykapasiteetti on 19 000 tonnia. Biojätteitä käsitellään noin 13 000 tonnia, puhdistamolietteitä noin 5 000 tonnia ja lantaa noin 1 000 tonnia. Kapasiteettia on mahdollista nostaa 30 000 tonniin.

Vuodessa biokaasulaitos tuottaa noin 2,6–2,8 miljoonaa normaali normikuutiometriä (Nm³) biokaasua, 1,5–1,8 miljoonaa kuutiometriä metaania ja 15 000–18 000 megawattituntia (MWh) energiaa.

Mitä on biokaasu?

Biokaasu on pääasiassa metaania (yli 60 %) ja hiilidioksidia. Kemiallisesti se muistuttaa fossiilista polttoainetta maakaasua. Biokaasun metaanipitoisuus on korkea ja epäpuhtaudet vähäiset, joten siitä voidaan jalostaa tehokkaasti uusiutuvaa biopolttoainetta.

Mustankorkean biokaasulaitos tuottaa biokaasua eloperäisestä jätteestä, kuten kotitalouksien ruoantähteistä, jätevedenpuhdistamon lietteistä ja lannasta. Biometaani onkin täysin uusiutuva, kotimainen ja päästötön vaihtoehto ulkomailta tuotaville fossiilisille polttoaineille.

Ympäristövaikutukset

Biokaasulaitoksen ympäristövaikutukset on tutkittu tarkkaan. Laitos sijaitsee Mustankorkean jätekeskuksen alueella, eikä kuormita ympäristön pinta- tai pohjavesiä. Ympäristöön ei myöskään pääse metaania tai muita päästöjä.

Jäte- ja ylijäämävesiä syntyy enintään noin 10 000 kuutiometriä vuodessa (m³/a), ja ne johdetaan joko varastosäiliöihin kaasuvarastojen alle tai Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n jätevedenpuhdistamolle. Lisäksi Mustankorkealla kehitetään jatkuvasti uusia tapoja hyödyntää typpeä ja fosforia sisältäviä ravinteikkaita ylijäämävesiä.

Tehokkaasti toimivan uuden laitoksen myötä Mustankorkean jätekeskuksen hajuhaitat tulevat vähenemään. Biokaasun valmistusprosessi on täysin suljettu. Hajukaasut kerätään prosessitiloissa talteen ja johdetaan kaksivaiheiseen hajukaasujen käsittelyyn.

Tutustu tarkemmin Mustankorkean jätekeskuksen ympäristövaikutuksiin.