Neuvonta

Pilaantuneiden maa-ainesten käsittely

Mustankorkealla otetaan vastaan pilaantuneita maa-aineksia.

Ota ennen pilaantuneiden maa-ainesten tuontia yhteyttä henkilökuntaamme.

Tuotantopäällikkö Jani Burman

040 585 1185
jani.burman@mustankorkea.fi

Tuotantoinsinööri Miika Reili

040 038 9619
miika.reili@mustankorkea.fi

Maaperää tai maa-aineksia sanotaan pilaantuneiksi, jos ne sisältävät haitallisia aineita, jotka ovat vaarallisia ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Maaperän pilaantuneisuus ja puhdistustarve arvioidaan aina haitallisten aineiden, kuten öljyn, aiheuttaman vaaran suuruuden sekä terveys- tai ympäristöhaittojen perusteella.

Pilaantuneiden maiden käsittelytapa ratkaistaan aina tapauskohtaisesti. Merkitystä on esimerkiksi epäpuhtauksien määrällä ja laadulla. Erilaisia käsittelytapoja ovat kiinteytys, huokosilmakäsittely ja kompostointi sekä edellisten yhdistelmät.

Kiinteytys

Kiinteytys soveltuu käsittelymenetelmäksi pääasiassa epäorgaanisten haitta-aineiden pilaamille maille.

 • Maa-aineksen esikäsittely. Maa-aineksesta seulotaan ja erotellaan muut jätteet, kuten metallit ja muovit.
 • Sideaineen lisääminen. Maamassan joukkoon sekoitetaan sideaineita, kuten sementtiä, kalkkia, betoniittia, silikaatteja tai orgaanisia polymeerejä.
 • Massan hyödyntäminen tiivistämällä. Stabiloitu massa levitetään ja tiivistetään sopivan paksuisina kerroksina jätekeskuksen kenttä- tai tierakenteisiin.

Huokosilmakäsittely

Huokosilmakäsittelyllä puhdistetaan haihtuvilla orgaanisilla yhdisteillä (VOC) pilaantuneita maita.

 • Maa-aineksen esikäsittely. Maa-aineksesta seulotaan ja erotellaan muut jätteet, kuten metallit ja muovit.
 • Aumaan siirtäminen. Maa-ainekset siirretään peitettyyn aumaan, jonka sisään asennetaan imu- ja kaasunjakoputkisto. Sen avulla maa-ainesta huuhdellaan ilmavirralla.
 • Haitta-aineiden poistaminen. Aumasta poistuva ilma johdetaan aktiivisuodattimen kautta ulkoilmaan. Ilman mukana kulkeutuvat haitta-aineet pysähtyvät suotimeen.
 • Käsitelty maa-aines hyödynnetään jätteenkäsittelykeskuksen kenttärakenteissa.

Aumakomposti

Aumakomposteissa käsitellään mineraaliöljyillä pilaantuneita maita.

 • Maa-aineksen esikäsittely. Maa-aineksesta seulotaan ja erotellaan muut jätteet, kuten metallit ja muovit.
 • Auman rakentaminen. Maamassan joukkoon sekoitetaan tukiainetta, kuten haketta, puunkuorta, turvetta tai puhdistamolietekompostia.
 • Kompostointi. Maa-ainesta kompostoidaan, kunnes sen haitta-ainepitoisuus alittaa ympäristöluvassa määritellyn raja-arvon. Kompostointiaika on 1–3 vuotta.
 • Kompostoinnin jälkeen massat hyödynnetään loppusijoitusalueen peittämisessä tai muissa rakenteissa.