Neuvonta

Lietteiden käsittely

Mustankorkean jätekeskus ottaa vastaan hiekanerotuskaivojen lietteitä sekä teollisuuden, ravintoloiden ja laitoskeittiöiden erotuskaivolietteitä. Lietteet varastoidaan altaissa. Ota ennen lietteiden tuomista yhteyttä Mustankorkean henkilökuntaan puh. 010 325 3900.

Nestemäiset lietteet käsitellään käsittelyaltaissa, ja neste suodatetaan hiekkapatojen läpi viemäriin. Neste päätyy yhdessä muiden jätekeskuksella syntyvien jätevesien kanssa jätevedenpuhdistamolle.

Lietteessä oleva kiintoaines laskeutuu altaiden pohjalle, ja se kompostoidaan yhdessä puutarhajätteiden kanssa. Syntyvä komposti hyödynnetään jätekeskuksen loppusijoitusalueella rakennemateriaalina tai pintasuojamateriaalina.