Neuvonta

Lietteiden käsittely

Mustankorkean jätekeskus ottaa vastaan erilaisia erotuskaivolietteitä teollisuudesta, ravintoloista ja laitoskeittiöistä sekä hiekanerotuskaivojen lietteitä. Lietteet otetaan vastaan altaisiin, joissa nestemäiset lietteet myös käsitellään.

Käsittelyaltaissa lietteiden neste suodatetaan hiekkapatojen läpi ja johdetaan viemäriin. Neste päätyy yhdessä muiden jätekeskuksella syntyvien jätevesien kanssa jätevedenpuhdistamolle. Lietteessä oleva kiintoaines laskeutuu altaiden pohjalle ja se kompostoidaan yhdessä haravointijätteiden kanssa. Syntyvä komposti hyödynnetään jätekeskuksella loppusijoitusalueella rakennemateriaalina tai pintasuojamateriaalina.