Neuvonta

Hyötyjätteiden käsittely

Hyötyjätteiden käsittely terminaalissa

Terminaaliin vastaanotetaan kotitalouksien, toimistojen, kirjapainojen, kauppaliikkeiden ja teollisuuden tuottamaa keräyspaperia, -kartonkia ja pahvia sekä muoveja. Terminaalissa edellä mainitut hyötyjätteet lajitellaan, paalataan ja toimitetaan Paperinkeräys Oy:n kautta teollisuuden raaka-aineiksi ja muovipakkaukset jatkojalostukseen. Keräyspaperista, -kartongista ja pahvista valmistetaan teollisuudesta uusia tuotteita kuten pehmopapereita, kartonkia ja pahvia.

Tiilen ja betonin käsittely

Jätteenkäsittelykeskukselle vastaanotettu betoni- ja tiilijäte varastoidaan asfaltoidulla kentällä ja murskataan (sis. lajittelun ja metallien erottelun) muutaman kerran vuodessa. Murske hyödynnetään jätteenkäsittelykeskuksen kenttä- ja tierakenteissa tai myydään ulos maanrakennusmateriaaliksi, metallit toimitetaan hyödynnettäväksi. Hyödyntämällä murskattua betonia ja tiiltä pystytään korvaamaan neitseellisiä raaka-aineita (esim. kalliomursketta) eli säästämään luonnonvaroja sekä kustannuksia.

Metallin jatkojalostukseen toimittaminen

Metallia vastaanotetaan lajittelupihalle sekä lajitellaan erilleen rakennusjätteen käsittelyhallissa sekalaisista jätekuormista. Metallijäte lajitellaan (jalometallit ja romumetallit) sekä poistetaan epäpuhtaudet ennen toimittamista jatkokäsittelyyn Stena Recycling Oy:lle. Stena Recycling Oy kierrättää ja jalostaa metalleja erilaisiksi teollisuuden raaka-aineeksi (www.stenarecycling.fi).

Metalli sopii erinomaisesti kierrätykseen ja sitä voidaan periaatteessa käyttää loputtomasti uudelleen. Kierrättämällä yksi tonni rautaa säästetään tonni hiilidioksidipäästöjä. Esimerkiksi alumiini on erinomainen kierrätyskohde, koska sen jalostaminen vaatii paljon energiaa.

Puujätteen ja risujen sekä oksien käsittely

Käsitelty puu ja käsittelemätön puu varastoidaan jätteenkäsittelykeskuksella asfaltoiduille varastointikentille. Puujätteet haketetaan (sis. murskaus ja metallien erottelu) muutaman kerran vuodessa. Sekä käsittelemättömän puun haketta että käsitellyn puun haketta hyödynnetään kompostointilaitoksella tukiaineena ja osa toimitetaan energiahyötykäyttöön.

Jätekeskuksella vastaanotetut risut ja oksat varastoidaan erillään muusta puutarhajätteestä asfaltoidulla kentällä. Risut ja oksat haketetaan ja haketta käytetään kompostointilaitoksella tukiaineena. Risuhaketta voidaan myös tarvittaessa toimittaa edelleen energiahyötykäyttöön.

Jätekeskuksella vastaanotetaan myös kyllästettyä puuta, joka on ominaisuuksiensa vuoksi vaarallista jätettä. Kyllästetty puu varastoidaan jätekeskuksella asfalttikentällä ja toimitetaan jatkokäsittelyyn Demolite Oy:lle (www.kestopuu.fi). Kyllästetty puu toimitetaan Kestopuu Oy:lle murskattavaksi, jonka jälkeen se hyödynnetään turvallisesti energiana. Kyllästettyä puuta käsitellään kyllästetyn puun käsittelyyn erikoistuneissa polttolaitoksissa, joissa polton savukaasut puhdistetaan ja tuhkasta otetaan talteen kyllästysaineiden metalliyhdisteet.

Kaupan ja teollisuuden energiajätteen toimittaminen energiahyödyntämiseen

Mustankorkean jätekeskus vastaanottaa kaupan ja teollisuuden energiajätettä. Energiajätteellä tarkoitetaan polttokelpoista, muihin hyötyjätteisiin kelpaamatonta jätettä (mm. likaista pahvia, polttokelpoista muovia, styroksia).

Energiajätettä varastoidaan rakennusjätteenlajitteluhallissa, jossa siihen lajitellaan myös polttokelpoisia materiaaleja vastaanotettavista sekalaisista rakennusjätekuormista. Energiajäte toimitetaan edelleen energiahyötykäyttöön sellaisille energialaitoksille, joilla on teknisesti mahdollista ja luvallista hyödyntää jätettä energiantuotannossaan.

Sähkölaitteiden toimittaminen tuottajayhteisöille

Sähkölaitteet vastaanotetaan ja välivarastoidaan jätekeskuksen lajittelupihalla sijaitseviin metallikontteihin. Mustankorkea on elektroniikka- ja sähkölaitetuottajayhteisöjen (www.elker.fi , www.erpfinland.fi, www.serty.fi), valtuuttama vastaanottopiste, josta tuottajayhteisö noutaa sähkölaitteita viikoittain edelleen hyödynnettäväksi.

Lajitellut sähkölaitteet kuljetetaan Mustankorkealta käsittelylaitoksiin, joita Suomessa on tällä hetkellä yhteensä seitsemän. Sähkölaitteista erotellaan kierrätyksessä lasi, metallit ja muovit. Lisäksi kaikki haitalliset aineet poistetaan ja toimitetaan vaarallisten jätteiden käsittelylaitokselle käsiteltäväksi. Sähkölaitteista erotelluista aineista, kuten muovista, metallista ja lasista valmistetaan nykyisin monenlaisia tuotteita.

Asfaltin käsittely

Mustankorkean jätekeskukselle vastaanotetaan asfalttia ja se varastoidaan asfaltoidulla kentällä. Asfaltti murskataan ja asfalttimursketta käytetään jätekeskuksen tie- ja kenttärakenteissa sekä myydään hyötykäyttöön ulkopuolisille.

Vanteettomat renkaat

Jätekeskukselle vastaanotetaan vanteettomia ajoneuvojen renkaita ja ne varastoidaan asfaltoidulla kentällä. Kuusakoski Oy (www.kuusakoski.fi) murskaa vanteettomat renkaat ja murskauksessa syntyvä rengasrouhe hyödynnetään jätekeskuksen loppusijoitusalueiden pintasuojarakenteissa. Hyödyntämällä rengasrouhetta pystytään korvaamaan uuden raaka-aineen hankinnoissa eli säästämään luonnonvaroja että kustannuksia.

Suomessa renkaiden kierrätyksestä vastaa Suomen rengaskierrätys Oy (www.rengaskierratys.com) ja Kuusakoski Oy on sen virallinen yhteistyökumppani vastaten kerättävien renkaiden kierrätyksestä Suomessa. Renkaita kierrätetään Suomessa noin 40 000 tonnia vuodessa ja niiden hyötykäyttöaste lähentelee 95 prosenttia.