Ajankohtaista

Mitä jätehuollossa tulee ottaa huomioon?

Tuotimme yhdessä kuntien kanssa oppaan jätehuollon tarvitsemasta tilasta. Pääset lukemaan koko oppaan täältä.

Jätelain mukaan vastuu jätehuollon järjestämisestä jakautuu kunnille, tuottajille ja jätteen haltijoille. Kuntien vastuulla on järjestää asumisesta ja kunnan toiminnasta syntyvä jätteen huolto. Tuottajien vastuulla on järjestää erilaisten jätteiden, kuten paristojen ja paperin, jätteenhuolto. Yritykset, valtio, seurakunnat ja yksityiset sosiaali-, koulutus -ja muu palvelutoiminta vastaavat omien jätteidensä jätehuollon järjestämisestä.

Kiinteistöistä kerättävät jätteet

 • Vähintään 5 huoneiston kiinteistöillä tulee olla omat jäteastiat seka- ja biojätteen, metallille, lasi- kartonki- ja muovipakkauksille sekä paperille 
 • Pienkiinteistöillä tulee olla omat jäteastiat seka- ja biojätteelle. Muut hyötyjätteet toimitetaan alueellisiin keräyspisteisiin
 • Jäteastiat voivat olla myös lähinaapureiden kanssa yhteiset, ja tämä on suositeltavaa etenkin hyötyjätteiden osalta 

Jäteastiat sijoitetaan kiinteistön alueelle ja ne merkitään jätelajin tunnistettavalla tarralla, joita saa Mustankorkealta.

Jätekatokset ja syväkeräyssäiliöt

Vähintään 5 huoneiston jätteidenkeräyspaikalla on oltava jätekatos. Kunnan rakennusmääräykset tulee tarkistaa ennen jätekatoksen suunnittelua. Rakennusjärjestyksen mukaan ympäristöön vaikuttavien jäteastioiden ympärille on rakennettava näkösuoja tai aita.

Huomioita jätekatosta suunniteltaessa:

 • katoksen sijoitus käytännöllisyyden ja säännösten mukaisesti
 • esteettömyys niin katosta käyttäville jätteiden tuojille, kuin jätteet keräävälle taholle
 • paloturvallisuus- ja rakennusmääräykset
 • lukitseminen
 • valittujen jäteastioiden mitoitus ja koko 

Maahan upotettavat syväkeräyssäiliöt ova suuria kapasiteetiltaan, vievät pienen tilan, eivätkä vaadi ympärilleen erillisiä aitauksia. Laukaassa ja Toivakassa ei ole syväkeräyssäiliöille jätteenkuljetusreittejä, ja Mustankorkealta tulee varmistaa tilanne ennen säiliöiden suunnittelua.

Lue tarkennuksia ja lisätietoa oppaasta.

Jäteauton tarvitsema tila

Turvallinen jäteastioiden tyhjentäminen edellyttää: 

 • Jäteauton pääsyn riittävän lähelle jäteastioita 
 • Helppo kulkuväylä jäteautolle: ei peruutusmatkoja, leikkialueita ajoväylällä, tarpeeksi suuri ajoväylä sekä kääntymisalue sekä tarpeeksi kantava ajoväylä 
 • Jäteauto tulee pystyä pysäköimään tyhjennyksen ajaksi 
 • Biokaasukäyttöisten jäteautojen matalamman maavaran huomiointi 
 • Jos jätepiste sijaitsee rakennuksen sisä- tai kellaritiloissa, tarkista suunnitteluvaiheessa tyhjennysten onnistuminen Mustankorkealta 

Keräyspisteet

Keräyspisteitä on kahdenlaisia: Mustankorkean hyötykeräyspisteitä sekä Rinki-ekopisteitä. Keräyspisteiden tulee olla asukkaiden kulkureittien varrella ja keräyspisteverkostoa tulee laajentaa etenkin pientaloalueille.

Mustankorkean hyötykeräyspisteillä kerätään metallia, lasi- ja kartonkipakkauksia, sekä osassa muovipakkauksia ja paperia. Keräyspisteillä tulee huomioida käytännön ja kaupunkikuvan kannalta keräysvälinetyypin valinta eli pinta-astiat vai syväkeräyssäiliöt. Rinki-ekopisteillä jätteitä kerätään yleensä nostoperusteisilla säiliöillä.

Valtakunnallisen jätesuunnitelman mukaan kaavoituksessa tulee ottaa huomioon kiertotalouden ja jätehuollon aluevaraukset. Jätteen uudelleenkäytön, kierrätyksen ja hyödyntämisen tulee olla mahdollista riittävän lähellä materiaalin synty- sekä käyttöpaikkoja. Kaavoituksessa keräyspisteelle on varattava riittävästi tilaa.

Mustankorkea Oy:n osakassopimuksessa kunnat ovat sitoutuneet mm. kaavoituksella edistämään tarpeellisten alueiden saamista jätehuollon käyttöön.

Asuntoaluekohtainen jätteenkeräys voi olla käytössä sellaisilla asuinalueilla, joiden kaavassa tai suunnittelussa on määritetty alueelle toteutettava keskitetty jätteenkeräysjärjestelmä ja osoitettu paikat jätteenkeräyspisteille. 

Tarkempi keräyspisteiden ja asuntoalekohtaisen jätteenkeräyksen suunnittelu on hyvä aloittaa asemakaavaluonnoksen yhteydessä Mustankorkean ja jätehuoltoviranomaisen kanssa.

Lisätietoja:

Jyväskylän seudun jätelautakunta 

jatelautakunta(at)jyvaskyla.fi 

p. 014 266 0178 

www.kierratys.info 

www.rinkiin.fi

 

30.

marraskuu

30.11.

Mustankorkea

Mustankorkea

30.

marraskuu

Mustankorkea

Mustankorkea