Ajankohtaista

Tiedote yrityksille - pyyntö jätehuoltopalvelusta

Mustankorkealla on jonkin verran yritysasiakkaita, joiden jätteenkuljetuksia on hoidettu kuntaurakassa eli kotitalousjätteen kuljetusreitillä. Lakimuutoksen vuoksi nämä sopimukset ovat muuttumassa niin, että yritysten täytyy erikseen pyytää sopimuksen jatkumista. Mustankorkea on lähettänyt asiasta kirjepostia niille asiakkailleen, joita asia koskee.

11.

maaliskuu

11.03.

Mustankorkea

Petra Thurén

Jätelaki (646/2011, 33 §) määrittelee elinkeinoelämän eli yritysten jätehuollon järjestämisvastuuta. Lain mukaan kuntien omistaman jäteyhtiön on järjestettävä muun kuin asumisessa syntyvän jätteen jätehuolto, jos muuta palvelutarjontaa ei ole saatavilla.

Toisin sanoen yritys voi pyytää jätehuoltopalveluita Mustankorkea Oy:ltä, jos muuta palvelua ei kohtuullisesti ole saatavilla, ja jäte soveltuu laadultaan ja määrältään kuljetettavaksi ja käsiteltäväksi kotitalousjätteen kanssa.

Jos kysymyksessä on jatkuvasti ja säännöllisesti tarvittava jätehuoltopalvelu, Mustankorkea Oy:n on tehtävä jätteen haltijan kanssa sopimus, jonka kesto on enintään kolme vuotta kerrallaan.

Mikäli yritys katsoo, että muuta jätehuoltopalvelua ei ole kohtuullisesti saatavilla, asiakkuus Mustankorkea Oy:n järjestämässä jätteenkuljetuksessa voi jatkua ennallaan.

Jotta asiakkuus jatkuu, yritystä pyydetään täyttämään sähköinen sopimuspyyntölomake viimeistään 31.3.2019 menneessä. Lomakkeet käsitellään, ja sopimuksen jatkumisesta TAI päättymisestä ilmoitetaan asiakkaalle huhtikuun aikana.

Yritysten jätekuljetuksille on oma, Jyväskylän seudun jätelautakunnan hyväksymä hinnastonsa. Vahvistettuun TSV (toissijaisen vastuun) -hinnastoon voi tutustua lautakunnan verkkosivuilla.

11.

maaliskuu

Mustankorkea

Petra Thurén